เทวดา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2554

งานพัสดุ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง

 

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

บริการของเรา

กฎหมายแรงงาน

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ข่าวประชาสัมพันธ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 

 

 

ลำดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีจัดซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
1
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน
4,922
-
ตกลงราคา
บ.ริโซ่(ประเทศไทย) จำกัด บ.ริโซ่(ประเทศไทย) จำกัด ราคาเหมาะสม
2
รายงานชอซื้อวัสดุจัดทำสื่อรณรงค์เผยแพร่
4,730
-
ตกลงราคา
ร้านเปี้ยนเครื่องครัว ร้านเปี้ยนเครื่องครัว ราคาเหมาะสม
3
รายงานขอจ้างติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
300
-
ตกลงราคา
ร้านมิสเตอร์ไอที ร้านมิสเตอร์ไอที ราคาเหมาะสม
4
รายงานขอซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดทำสื่อรณรงค์เผยแพร่
2,622
-
ตกลงราคา
ร้านวีนัส ร้านวีนัส ราคาเหมาะสม
5
รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
800
-
ตกลงราคา
ร้านมิสเตอร์ไอที ร้านมิสเตอร์ไอที ราคาเหมาะสม
6
รายงานขอจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ
รถยนต์ นข 99 ตรัง
1,239
06
ตกลงราคา
บ. โตโยต้าเมืองตรังฯ บ. โตโยต้าเมืองตรังฯ ราคาเหมาะสม
7
รายงานขอซื้อวัสดุจัดอบรม
980
-
ตกลงราคา
หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา ราคาเหมาะสม
8
รายงานขอซื้อวัสดุจัดอบรม
300
-
ตกลงราคา
หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา ราคาเหมาะสม
9
รายงานขอซื้อวัสดุจัดอบรม
6,000
-
ตกลงราคา
ร้าน เป๋าเงิน ร้าน เป๋าเงิน ราคาเหมาะสม
10
รายงานขอซื้อวัสดุอบรม
1,025
-
ตกลงราคา
หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา ราคาเหมาะสม
11
รายงานขอซื้อวัสดุอบรม
11,850
-
ตกลงราคา
หจก.นำวิทยา หจก.นำวิทยา ราคาเหมาะสม
12
รายงานขอซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(มีค.54)
(ราคาประมาณการ)
10,000
-
ตกลงราคา
หจก.วิเศษกุล เซอร์วิส หจก.วิเศษกุล เซอร์วิส ราคาเหมาะสม
 
ผู้รายงาน : นางสาวสมบุญ เพชรรักษ์
วันที่ 3 มีนาคม 2554